Tirgus izpēte pārtraukta tehniskās specifikācijas izmaiņu dēļ!

ID Nr.: GND/2018/TI/125

Nosaukums: Automātiskās regulēšanas sistēmas uzstādīšana siltummezglos Rankas pagasta doktorāta un aptiekas ēkās

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

Automātiskās regulēšanas sistēmas uzstādīšana siltummezglos Rankas pagasta doktorāta un aptiekas ēkās

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

30 kalendārās dienas no līguma parakstīšanas dienas

4.

Iepirkuma izpildes vieta

“Doktorāts”, Ranka, Rankas pag., Gulbenes nov.

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar veicamajiem darbiem, dokumentācijas sagatavošanu u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jānis Barinskis

Gulbenes novada pašvaldības

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

tel.nr. 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā attiecīgajā sfērā; Pretendents nodarbina attiecīgās sfēras speciālistus.

Pretendentam darbi jāplāno tā, lai izbūvi veiktu apkures sezonā, neatstājot katru no ēkām bez siltumenerģijas ilgāk kā 24 stundas.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums siltummezglu pārbūvei

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 328.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: un līdz 2018.gada 7. novembrim plkst. 10.00 ar norādi: Tirgus izpēte – Doktorāta un aptiekas siltummezglu pārbūve

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājums siltummezglu pārbūvei;

Esošās situācijas foto.