Drukāt

Tirgus izpēte

ID Nr.:DR/2018/TI/1

Nosaukums: Druvienas kultūras nama ugunsaizsardzības signalizācijas ierīkošana

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

Druvienas kultūras nama ugunsaizsardzības signalizācijas ierīkošana

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2018. gada 20. decembris

4.

Iepirkuma izpildes vieta

“Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pagasts Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums (bez PVN)

3240,20

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Izmaksās iekļauj visus ar darbu vadību un organizēšanu, darbu izpildei nepieciešamos materiālus un iekārtas, to piegādi, kā arī izpilddokumentācijas, izpilduzmērījumu, kā arī citas dokumentācijas sagatavošanu, kas izriet no normatīvajiem aktiem

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā no darba pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Juris Graumanis, Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs, mobilais tālrunis: 26409534, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pieredze līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1) pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), norādot informāciju par pieredzi līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā

2) finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

3) darbu izmaksu tāme Excel formātā

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2018.gada 9. novembrim pulksten 14.00 (ieskaitot), nosūtot to uz e-pasta adresi , vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldē lietvedei, adrese: “Pagastmāja”, Druviena, Druvienas pag. Gulbenes nov. LV4426

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

14.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

14.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Darbu apjomi,

Finanšu piedāvājuma forma