Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/131

Nosaukums: Karjeras attīstības atbalsta nodarbību cikla “Es - savas karjeras būvnieks un pavēlnieks!” organizēšana Gulbenes novada izglītības iestāžu 1.-12. klašu skolēniem

Vispārīgā informācija: Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Karjeras attīstības atbalsta nodarbību cikla “Es - savas karjeras būvnieks un pavēlnieks!” organizēšana Gulbenes novada izglītības iestāžu 1.-12. klašu skolēniem

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2018. gada novembris/2019.gada aprīlis

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada izglītības iestādes

5.

Pieejamais finansējums

6777 EUR (bez PVN)

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

7.

Samaksas kārtība

Saskaņā ar pakalpojuma līgumu- 10 dienu laikā pēc pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšanas un rēķina izrakstīšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jolanta Zirne,
pedagogs karjeras konsultants,
e-pasts: ,
tālr. 28722204

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Tehniskajā specifikācijā definētie izvēles kritēriji

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

Nodarbību programmas projekts

Prezentācijas, metodiskie materiāli, ja tādi nodarbībās tiks izmantoti

Apraksts par sevi un iepriekšējo pieredzi, iepriekšējo sadarbības partneru kontakti

Nodarbību vadītāju CV

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Elektroniski, iesūtot piedāvājumus e-pastā:

Termiņš: 2018. gada 16.novembris

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

15.

Pielikumā

Pasākuma tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma veidlapa