Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/134

Nosaukums: Finanšu nodrošinājums atkritumu apsaimniekošanas darbībām 2018. un 2019.gadā

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

 Gulbenes novada pašvaldība

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Finanšu nodrošinājums atkritumu apsaimniekošanas darbībām 2018.un 2019.gadā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

 2018.gada 16.novembris.

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

 Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

 Finanšu nodrošinājuma apdrošināšanas prēmija 2018. un 2019.gada atkritumu apsaimniekošanas darbībām, no polises spēkā stāšanās dienas.

7.

Samaksas kārtība

5 darba dienu laikā pēc Apdrošināšanas piedāvājuma abu pušu parakstīšanas un maksājuma rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jānis Šmoteks, Īpašumu pārraudzības nodaļas Ūdens un atkritumsaimniecības speciālists, 26310272, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par Finanšu nodrošinājuma piedāvājumu saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 12.panta (1²), (1³) daļā, pārejas noteikumu 37 punktā noteiktajam un atbilstoši 2018.gada 26.jūnija MK noteikumiem Nr. 373 “Finanšu nodrošinājuma piemērošanas kārtība atkritumu apsaimniekošanas darbībām” prasībām.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt apstiprinātiem  Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma apdrošināšanas noteikumiem

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Pieteikums (1.pielikums)

Finanšu piedāvājums (2.pielikums)

Atkritumu apsaimniekošanas finanšu nodrošinājuma apdrošināšanas pieteikums

Apdrošināšanas līguma projekts

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 324.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai elektroniski uz e-pastu: līdz 2018.gada 14.novembrim  pulksten 10.00 ar norādi Tirgus izpēte “Finanšu nodrošinājums atkritumu apsaimniekošanas darbībām 2018.un 2019.gadā”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

 30 darba dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

1.VVD Madonas reģionālās vides pārvaldes Atļauja B kategorijas piesārņojoši darbībai Nr.MA12IB0001

2. Pieteikums

3. Finanšu piedāvājums