Drukāt

Tirgus izpēte

ID Nr.: GND/2018/TI/146

Nosaukums: Interaktīvā stenda uzstādīšana un programmatūras risinājums Stāmerienas stacijā, projekta “Green Railways” (Zaļie dzelzceļi) ietvaros.

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu iela 2, Gulbenē, LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

Interaktīvais stends, programmatūras risinājums un tā piegāde

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

60 dienas no līguma parakstīšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Stāmerienas stacija, Vecstāmeriena, Stāmerienas pagasts, Gulbenes novads, LV - 4406

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Baiba Trifane

Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

Tel.nr. 64472230

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

10.1. nav pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums; stenda tehniskais piedāvājums atbilstoši tehniskajai specifikācijai

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumu lūdzam iesniegt nosūtot uz e-pastu vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, 321.kabinetā līdz 2018. gada 12.decembrim, plkst. 12.00

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

14.2. Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

14.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

15.1. Interaktīvā stenda finanšu piedāvājuma veidlapa

15.2. Tehniskās specifikācijas un tehniskais piedāvājums

15.2. Zaļo Dzelzceļu karte