Tirgus izpēte

ID Nr.:GND/2018/TI/147

Nosaukums: Gulbenes novada pašvaldības iestādēs korupcijas riskam pakļauto amatu novērtēšana

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Gulbenes novada pašvaldības iestādēs korupcijas riskam pakļauto amatu novērtēšana saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 17.oktobra noteikumu Nr.630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 3.punktu.

Jāizstrādā pašvaldības iestāžu korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējums un priekšlikumi pasākumiem, kas mazina (vai novērš) korupcijas risku amatu (kuri vairāk un visvairāk pakļauti korupcijas riskam) pienākumu izpildē, ietverot:

Korupcijas un interešu konflikta apdraudējumu risku izpēti, to analīzi;

Vadlīnijas darbinieku un atbildīgo amatpersonu rīcībai riska situācijās, korupcijas un interešu konflikta situācijās;

Riskam pakļauto amatu un iekšējo procedūru novērtēšanu.

Jārealizē apmācību kurss pašvaldības iestāžu vadītājiem par korupciju un citu risku apzināšanu, to nepieļaušanu pašvaldības iestādēs.

Risku novērtējums jāveic 53 pašvaldības iestādēm atbilstoši ar pasūtītāju saskaņotam plānam/izpildes grafikam. Darbinieku kopējais skaits pašvaldības iestādēs: 1588 darbinieki.

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

6 mēneši

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401

5.

Pieejamais finansējums

 

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītas izmaksas

7.

Samaksas kārtība

Samaksa saskaņā ar rēķinu, maksājums 2 daļās (avanss līdz 20% un atlikusī daļa pēc pakalpojuma sniegšanas).

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Daiga Muktupāvela

Gulbenes novada pašvaldības Administratīvi juridiskās nodaļas vecākā personāla speciāliste, mob.nr.26352192, e-pasta adrese:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

Atbilst iepirkumu priekšmeta nosacījumiem un ļauj sasniegt noteikto mērķi.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pieredze korupcijas risku novērtēšanā un korupcijas apkarošanas priekšlikumu izstrādē vismaz 1 citā pašvaldībā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Reģistrācijas apliecības kopija;

Pieredzi korupcijas risku novērtēšanā un korupcijas apkarošanas priekšlikumu izstrādē apliecinošs dokuments (atsauksme, līguma kopija vai cits apliecinošs dokuments).

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Uz e-pastu:

Termiņš 07.12.2018.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

28.12.2018.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbildības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

-