Tirgus izpēte

ID Nr.:GND/2018/TI/153

Nosaukums: Nodarbības ar fizioterapeitu fizisko aktivitāšu veicināšanai sociālās aprūpes centros un veco ļaužu mājā

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Reģ. nr. 90009116327

2.

 Iepirkuma priekšmets

Nodarbības ar fizioterapeitu fizisko aktivitāšu veicināšanai sociālās aprūpes centros un veco ļaužu mājā

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

No 2019. gada janvāra līdz 2019. gada decembrim.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes veco ļaužu dzīvojamā māja: Upes iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Siltais”: Siltais, Līgo pagasts, Gulbenes novads.

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Tirza”: Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads.

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas tieši un netieši saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu, tajā skaitā visi piemērojamie nodokļi un valsts noteiktie obligātie maksājumi, nodevas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Monika Jurjāne

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena ar atbilstošu pretendenta piedāvājumu.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Vismaz viena persona, kura atbilst sekojošām prasībām:

profesionālā kvalifikācija: fizioterapeits

augstākā medicīniskā izglītība (jāiesniedz izglītību apliecinoša dokumenta kopija)

spēkā esošs fizioterapeita sertifikāts (jāiesniedz sertifikāta kopija), iepriekšēja darba pieredze ārstniecības iestādē vai privātpraksē (vismaz 6 mēneši). Pie pieteikuma iesniedz speciālista izglītību apliecinošus dokumentus vai sertifikātus.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai - paraugs pievienots pielikumā.

Izglītību apliecinoša dokumenta kopija.

Fizioterapeita sertifikāta kopija.

Speciālista dzīvesgājuma apraksts (CV).

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 319. kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi

vai

sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz 2018. gada 28. decembrim (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte: Nodarbības ar fizioterapeitu fizisko aktivitāšu veicināšanai

sociālās aprūpes centros un veco ļaužu mājā

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija.

Finanšu piedāvājuma veidlapa.