Tirgus izpēte

ID Nr.GNP/2019/TI/1

Nosaukums: Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu vērtēšana

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

Iepirkuma priekšmets

Nekustamā īpašuma vērtējums

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2019.gads

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

-

7.

Samaksas kārtība

Rēķina apmaksa 30 dienu laikā

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Sandra Puisāne, Gulbenes novada pašvaldības Nekustamā īpašuma pārraudzības nodaļas galvenā zemes lietu speciāliste, 26664695,

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Saimnieciski izdevīgākais (cena, izpildes termiņš)

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendents ir sertificēta persona nekustamā īpašuma vērtēšanā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Piedāvājums par darbu izpildes termiņu, cenu

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Līdz 2019.gada 9.janvārim nosūtīt uz e-pasta adresi: , vai iesniegt personīgi Gulbenes novada domē, 323.kabinetā.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

1 nedēļa

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Pieprasīt informāciju no Pasūtītāja, kas saistīta ar pasūtījuma izpildi

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija