Tirgus izpēte

ID Nr.:GNP/2019/TI/9

Nosaukums: Nometnes bērniem

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Reģ. nr. 90009116327

2.

 Iepirkuma priekšmets

Nometnes bērniem:

1.daļa - 2 nometnes bērniem vecumā no 7 līdz 12 gadiem

2.daļa - 2 nometnes bērniem vecumā no 13 līdz 17 gadiem

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2019. gada jūlijs/ augusts

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads, Rankas pagasts, Rankas JIC “B.u.M.s” teritorija un ēka

5.

Pieejamais finansējums

20 000,00 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar nometņu organizēšanu – dzīvošana, ēdināšana, transports, atlīdzība speciālistiem, inventāra noma, apdrošināšanas utt.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Monika Jurjāne

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Programmas atbilstība vecumposmiem.

Programmas satura daudzveidība.

Programmas saistība ar projekta aktivitātes mērķi.

Iesaistīto speciālistu atbilstība prasībām/plānotajām aktivitātēm.

Nometnes vadītāju pieredze.

Piedāvājuma izmaksas.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

1) Nometņu vadītājs ar derīgu apliecību.

2) Speciālisti ar atbilstošu izglītību un pieredzi, kas var vadīt nodarbības/aktivitātes par garīgās veselības, reproduktīvās veselības, veselīga uztura un fiziskās veselības tēmām.

3) Citi speciālisti ar atbilstošu pieredzi un nepieciešamības gadījumā izglītību, kas nepieciešama nometnes programmas īstenošanai, konkrēto tēmu un nometņu aktivitāšu īstenošanai.

Speciālisti var tikt piesaistīti uz konkrētām nodarbībām, pasākumiem.

Piesaistītajiem speciālistiem nepieciešama vismaz 3 gadu iepriekšējā pieredze darbā ar bērniem, piemēram, nometņu, aktivitāšu, nodarbību u.c. vadīšanā, kā arī atsauksmes no iepriekšējās pieredzes darbā ar bērniem.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai - paraugs pievienots pielikumā.

Speciālistu izglītības kopijas un atsauksmes.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz 2019. gada 22. februārim (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte: Nometnes bērniem

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija.

Finanšu piedāvājuma veidlapa.