Tirgus izpēte

ID Nr.:GNP/2019/TI/12

Nosaukums: Tautas sporta nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai novada iedzīvotājiem

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004

Vispārīgā informācija:

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Tautas sporta nodarbības fizisko aktivitāšu veicināšanai novada iedzīvotājiem: VINGROŠANA FIZIOTERAPEITA VADĪBĀ

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No 2019.gada marta līdz 2019.gada septembrim. Pēc savstarpēji saskaņota nodarbību grafika.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Pagastu administratīvo centru teritorija un pilsētas teritorija.

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu (būs iespēja izmantot pasūtītāja inventāru. Pārējais nepieciešamais inventārs un aprīkojums jānodrošina pakalpojuma sniedzējam).

7.

Samaksas kārtība

Par sniegtajiem pakalpojumiem, 30 dienu laikā no rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Monika Jurjāne

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Augstākā izglītība veselības aprūpē ar kvalifikāciju fizioterapeits.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai.

Speciālista izglītības kopijas.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Klātienē, iesniedzot piedāvājumu Gulbenes novada pašvaldībā, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 319.kabinetā

vai

elektroniski, iesūtot piedāvājumu e-pastā:

Termiņš: 2019. gada 25. februāris

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija un Finanšu piedāvājuma veidlapa.