Tirgus izpēte

ID Nr.: GNPP/2019/TI/1

Nosaukums: Automašīnas piegāde Gulbenes novada Pašvaldības policijas vajadzībām

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Pašvaldības policija

2.

 Iepirkuma priekšmets

Automašīnas piegāde Gulbenes novada Pašvaldības policijas vajadzībām

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

 4 (četru) dienu laikā

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Rīgas iela 65, Gulbene, Latvija

5.

Pieejamais finansējums

7900 bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Norādītas tehniskajā specifikācijā, t.sk. piegādes izmaksas līdz pasūtītāja norādītajai adresei

7.

Samaksas kārtība

Pārskaitījuma veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Mārtiņš Didrihsons-Linards, Gulbenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks, t. 26367123,

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Norādīti tehniskajā specifikācijā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Atbilstoši pasūtītāja sagatavotajām formām:

Tehniskais piedāvājums;

2. Finanšu piedāvājums.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

E – pasts: , līdz 2019.gada 30.aprīļa plkst. 12:00

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

4 dienas

Pielikumi:

Tehniskā specifikācija;

Finanšu piedāvājuma veidlapa.