Tirgus izpēte:

ID Nr.:GNP/2019/TI/34

Nosaukums:

Gulbenes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Sils”, kadastra numurs 5060 004 0129, tirgus vērtības noteikšana.

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401

2.

 Iepirkuma priekšmets

Nekustamā īpašuma Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Sils”, kadastra numurs 5060 004 0129, tirgus vērtība

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

 

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Nekustamais īpašums Jaungulbenes pagastā ar nosaukumu “Sils”, kadastra numurs 5060 004 0129

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu līguma darbības laikā, tajā skaitā visas administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas un transporta izmaksas

7.

Samaksas kārtība

Rēķina apmaksa 30 dienu laikā

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Anita Deksne

Īpašumu pārraudzības nodaļas galvenā zemes lietu speciāliste,

tel.64474919

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Saimnieciski izdevīgākais (cena, izpildes termiņš)

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendents ir sertificēta persona nekustamā īpašuma vērtēšanā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Piedāvājums par darba izpildes termiņu, cenu

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Līdz 2019.gada 4.jūnija plkst.12.00, nosūtot uz e-pastu: , vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novads, 323.kabinetā

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

1 nedēļa

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Pieprasīt informāciju no Pasūtītāja, kas saistīta ar pasūtījuma izpildi

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija