Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2019/TI/60

Nosaukums: Būvdarbi projekta “Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošanai pie Stāķu dīķa” ietvaros

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Stradu pagasta pārvalde,

Brīvības iela 8, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

T. 64473860

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvdarbi projekta “Brīvā laika aktivitāšu iespēju dažādošanai pie Stāķu dīķa” ietvaros

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

31.10.2019.

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

“Stāķu dīķis”, Stāķi, Stradu pagasts, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Izmaksās iekļauj visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, darbu izpildei nepieciešamos materiālus un iekārtas, to piegādi, kā arī izpilddokumentācijas, izpilduzmērījumu, kā arī citas dokumentācijas sagatavošanu, kas izriet no būvniecības normatīvajiem aktiem

7.

Samaksas kārtība


30 dienas no darba pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Juris Duļbinskis, Stradu pagasta pārvaldes vadītājs, tālr.nr. 26353089, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pieredze līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā un ir reģistrēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1) pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), norādot informāciju par pieredzi līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā

2) finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

3) būvniecības izmaksu tāme

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumu lūdzam iesniegt līdz 2019.gada 2.septembrim (ieskaitot), nosūtot to uz e-pasta adresi  vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada Stradu pagasta pārvaldē

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Pieprasīt informāciju no pasūtītāja, kas saistīta ar plānotiem darbiem, prasībām, darbu izpildi.

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Paskaidrojuma raksts