Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2019/TI/66

Nosaukums:  Materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums Tehniskās jaunrades centram

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Materiāli tehniskās bāzes nodrošinājums Tehniskās jaunrades centram

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

30 (trīsdesmit) dienas no līguma parakstīšanas dienas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada valsts ģimnāzija, Skolas iela 10, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401

5.

Pieejamais finansējums

3000,00 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Piegāde, nodokļi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Dzintars Ziediņš, Gulbenes novada valsts ģimnāzijas skolotājs, t.28640342, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Piedāvājums ar viszemāko cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Atbilstošs tehniskais un finanšu piedāvājums.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums vienai vai abām daļām

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums jāiesniedz līdz 1019.gada 16.septembrim plkst. 17.00, nosūtot uz e-pastu:

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Pretendenta tiesības:

1.      iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu par piedāvājuma iesniegšanu;

2.      pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Piedāvājums atsaucams vai maināms, pamatojoties uz rakstveida iesniegumu, kas saņemts līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām.

Pretendenta pienākumi:

1.      nav nodokļu parādi;

2.      katrai preču vienībai nodrošināt garantiju ne mazāk kā 24 (divdesmit četri) mēneši no Preču piegādes dienas.

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija 1. un 2. daļai.