1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

Iepirkuma priekšmets

Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošanas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

80 dienas no līguma noslēgšanas brīža

4.

Iepirkuma izpildes vieta

-

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar projektēšanas darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, objekta apsekošanu, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Vilnis Lapiņš

Litenes pagasta pārvaldes vadītājs

tel.nr. 26464189

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā attiecīgajā sfērā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 319.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz

2019.gada 20.septembrim plkst. 16.00 ar norādi: Tirgus izpēte – Litenes nometnes vieta

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšana

15.

Pielikumā

Projektēšanas uzdevums

Finanšu piedāvājums

Īpašumtiesības apliecinoši dokumenti

Topogrāfija

Nacionālā Kultūras mantojuma pārvaldes Kultūras pieminekļa remonta, konservācijas, restaurācijas, rekonstrukcijas darbu atļauja Nr. P-00985/2019

Tehniskā projekta būvkonstrukcijas daļa

Ugunskura vietas vizualizācija