Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2019/TI/73

Nosaukums: Moderators projekta semināram 25. septembrī

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Moderators projekta semināram

Projekts”Parki bez robežām” Nr. LV-RU-023

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

25. septembris no plkst. 09.00 līdz 16.00

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes pilsēta

5.

Pieejamais finansējums

250 euro

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas pakalpojuma sniegšanai – nokļūšana līdz pasākuma vietai, darba plāna sastādīšana, grupu darba vadīšana un instruēšana u.c.

Tēma: parku un dārzu labās prakses semināru tēmu izstrāde – vides ilgtspējība, parku uzturēšana, ainava un plānošana, profesionālie izaicinājumi u.c ; “zaļo klašu” ideju veidošana.

7.

Samaksas kārtība

20 darba dienas pēc rēķina saņemšana; pēc pasākuma noslēguma.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Elīna Strode

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

tel. 64473249

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Iepriekšēja pieredze kā pasākumu/ semināru moderatoram – vismaz 3 pasākumi

Augstākā izglītība.

Krievu, angļu, latviešu valodas zināšanas. Darba valoda – krievu, angļu un latviešu.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

CV

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

e-pastā līdz 16.09.2019. plkst. 15.00

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

Līdz 30.09.2019.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Veikt moderatora pienākumus semināra laikā 25. septembrī.

Semināra tēma: parku un dārzu labās prakses semināru tēmu izstrāde – vides ilgtspējība, parku uzturēšana, ainava un plānošana, profesionālie izaicinājumi u.c ; “zaļo klašu” ideju veidošana.

Ierasties laicīgi uz pasākumu, sagatavot semināra izvērtējumu.

15.

Pielikumā

-