Tirgus izpēte

ID Nr.:GNP/2019/TI/74

Nosaukums: Veselības veicināšanas pasākumi garīgās veselības veicināšanai/ Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Reģ. Nr. 90009116327

2.

 Iepirkuma priekšmets

1.daļa

Interaktīvas nodarbības par atkarību profilaksi novada iedzīvotājiem.                

2.daļa

Informatīvais seminārs par garīgās veselības veicināšanu sociālā riska grupu personām.

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

No 2019.gada novembra līdz 2019.gada decembrim.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes pilsēta

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Pasākumam nepieciešamo aprīkojumu un inventāru nodrošina pakalpojuma sniedzējs.

Vietu pasākuma norisei nodrošina pasūtītājs.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Monika Prokofjeva

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena ar atbilstošu pretendenta piedāvājumu.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Vismaz viens sertificēts psihiatrs un/vai psihologs, un/vai psihoterapeits. Pieredze lekciju vai nodarbību vadīšanā par garīgās veselības tematiku.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai - paraugs pievienots pielikumā.

Speciālistu CV, izglītības kopijas un apraksts par iepriekšēju pieredzi līdzīgu nodarbību vadīšanā.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 319. kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz 2019.gada 2.oktobrim (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte: Veselības veicināšanas pasākumi garīgās veselības veicināšanai/ Slimību profilakses pasākumi mērķa grupām un vietējai sabiedrībai

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa

Tehniskā specifikācija