Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2019/TI/92

Nosaukums: Būvuzraudzība Saules elektrostacijas iegādei un uzstādīšanai uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība Saules elektrostacijas iegādei un uzstādīšanai uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

Līdz saules elektrostacijas nodošanai ekspluatācijā.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu, transportu un visām citām nepieciešamajām darbībām tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildei.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Sandis Kalniņš

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas energopārvaldnieks

tel.nr. 64497715, 28308227

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam ir derīgs būvprakses sertifikāts elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzības sfērā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 328.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz 2019.gada 19.decembra plkst. 16.00 ar norādi: Tirgus izpēte – Elektrostacijas būvuzraudzība

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa

Tehniskā specifikācija būvuzraudzībai

Informācija par 2.punktā minēto iepirkuma priekšmetu pieejama šeit: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/27513