Gulbenes novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90009116327, Ābeļu ielā 2, Gulbenē, LV-4401, tirgus izpētes Nr.GNP/2020/TI/8 ietvaros, uzaicina iesniegt cenu piedāvājumu slēgta restorāna pakalpojumiem Gulbenes novada uzņēmēju gada balles pasākumā 21.02.2020.

Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums . Piedāvājuma izvērtējumā pasūtītājs var lūgt nodrošināt izlases piedāvājuma degustāciju.

Lūdzam piedāvājumā norādīt visas ar pakalpojumu nodrošināšanu saistītās izmaksas bez pievienotās vērtības nodokļa, kas varētu tikt iekļautas līgumā.

Pielikumā pievienota tirgus izpētes piedāvājuma veidlapa, iesniegšanai līdz 28.01.2020. plkst.9:00.

Parakstītu tehnisko piedāvājumu ar pakalpojuma skaidrojumu (t.sk. vizualizācijām) un finanšu piedāvājumu iesūtīt - elektroniski  uz e-pastu: vai iesniegt personīgi pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, Gulbenes novadā, LV-4401, Gulbenes novada valsts un pašvaldības vienotajā klientu apkalpošanas centrā (VPVKAC) 1.stāvā darba dienās - no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst.8.00 līdz plkst.17.00, piektdienās no plkst.8.00 līdz plkst.16.00. vai nosūtot pa pastu kā ierakstītu sūtījumu.

Piedāvājuma veidlapa