Drukāt

Tirgus izpēte ID Nr.: GNP/2020/TI/17

Nosaukums: Peldētprasmes nodarbību nodrošināšana Gulbenes pašvaldības izglītības iestāžu 1.-5. klašu izglītojamiem

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Peldētprasmes nodarbību nodrošināšana Gulbenes pašvaldības izglītības iestāžu 1.-5. klašu izglītojamiem

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

Līguma izpildes termiņš: no 2020.gada marta līdz 2020.gada maijam.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Pretendenta pakalpojuma sniegšanas vieta.

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

7.

Samaksas kārtība

Samaksa pakalpojuma sniedzējam tiks veikta vienu reizi mēnesī par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas. Atbilstoši faktiskajam nodarbību apmeklējumam.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Monika Prokofjeva

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Klātienē, iesniedzot piedāvājumu Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 319.kabinetā vai elektroniski, iesūtot piedāvājumu e-pastā:

Termiņš: 2020.gada 13. februāris.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma veidlapa