Tirgus izpēte

ID Nr.:GNP/2020/TI/18

Nosaukums: Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošanas būvuzraudzība

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts: 

2.

Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošanai

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

Līdz objekta nodošanai ekspluatācijā un tā pieņemšanai no Pasūtītāja puses.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

“Nometnes”, Litenes pagasts, Gulbenes novads, LV-4405, zemes vienības kadastra apzīmējums 5068 007 0030

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzības veikšanu un dokumentu sagatavošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevuma izpildi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Vilnis Lapiņš

Litenes pagasta pārvaldes vadītājs

tel.nr. 26464189

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā attiecīgajā sfērā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (paraugs pievienots pielikumā)

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 319.kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai elektroniski uz e-pastu: līdz 2020.gada 24.februārim pulksten 10.00 ar norādi Tirgus izpēte būvuzraudzība Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošanai

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājums būvuzraudzībai

Tehniskā specifikācija būvuzraudzībai;

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/33592