ID Nr.: GNP 2020/TI/34

Nosaukums: Soliņi un atkritumu tvertnes Spārītes parkam Gulbenē

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Soliņi un atkritumu tvertnes

Tirgus izpēte tiek organizēta 2 daļās

I daļa: Soliņu piegāde

II daļa: Atkritumu tvertņu piegāde

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

29.05.2020.

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene

5.

Pieejamais finansējums

EUR 8500 bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Preču ražošanas un piegādes izmaksas

7.

Samaksas kārtība

Samaksa tiek veikta 30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas dienas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Laima Šmite-Ūdre, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas ainavu arhitekte, T.64473243, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Katrā daļā prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

 

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1) Finanšu piedāvājums.

Pretendents var iesniegt finanšu piedāvājumu uz vienu vai uz abām tirgus izpētes daļām. Pasūtītājs izvērtēs katrā daļā iesniegtos piedāvājumus atsevišķi, līgums tiks slēgts par katru daļu atsevišķi.

2) Piedāvāto soliņu un atkritumu urnu tehniskā specifikācija, vizuālā informācija – fotogrāfijas vai citā veidā attēlots vizuālais risinājums.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

E-pastā līdz 21.04.2020.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas dienas.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa.

Tehniskā specifikācija.