Tirgus izpēte

ID Nr.: GSP/2020/TI/3

Nosaukums: Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Gulbenes novada Sporta pārvaldes organizētajos pasākumos

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Sporta pārvalde

2.

 Iepirkuma priekšmets

Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana Gulbenes novada Sporta pārvaldes organizētajos pasākumos

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No līguma noslēgšanas dienas līdz 2020.gada 31.decembrim

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

Visu pasūtītāja secīgi veikto pasūtījumu pavadzīmju-rēķinu kopējā summa, kas līguma darbības laikā nedrīkst sasniegt 6850,00 EUR.

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Saskaņā ar tehniskajās specifikācijās noteikto

7.

Samaksas kārtība

Pēcapmaksa 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītājs Lauris Krēmers, tālr.: 64471296, 28606972, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Finanšu piedāvājuma “Kopējā vērtējamā cena EUR bez PVN” norādītā summa tiek izmantota Pretendentu piedāvājumu salīdzināšanai, proti, lai noteiktu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar zemāko cenu.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendenta darbība pārtikas apritē ir reģistrēta Pārtikas aprites uzraudzības likumā noteiktajā kārtībā vai līdzvērtīgā darbību reģistrējošā iestādē ārvalstī, ja to paredz LR normatīvo aktu prasības.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavojams saskaņā ar tirgus izpētes dokumentācijas 1.pielikumu Tehniskās specifikācijas – tehniskais piedāvājums;

2. Finanšu piedāvājums.

12.

Piedāvājuma iesniegšanas (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums iesniedzams elektroniski (bez droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga) līdz 2020. gada 12.jūnijam, plkst. 10.00 uz e-pastu: vai

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 (trīsdesmit) dienas

14.

Pretendenta pienākumi un tiesības tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši tirgus izpētes noteikumu prasībām.

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu vērtēšanā, atlasē, salīdzināšanā

15.

Pielikumā

1.pielikums – Tehniskās specifikācijas;

2.pielikums – Finanšu piedāvājums.