Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/41

Nosaukums: Būvuzraudzība objektam “Alkšņu ielas ūdensvada un kanalizācijas izbūve posmā no Dārza ielas līdz Naglenes ielai”

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība objektam “Alkšņu ielas ūdensvada un kanalizācijas izbūve posmā no Dārza ielas līdz Naglenes ielai”

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

60 dienas

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Alkšņu iela, Gulbene, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu, transportu un visām citām nepieciešamajām darbībām tehniskajā specifikācijā minēto darbu izpildei.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jānis Barinskis

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

tel.nr. 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendenta rīcībā ir speciālisti, kam ir attiecīgo sfēru būvuzraudzības sertifikāts.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz 2020.gada 19.maijam ar norādi: Tirgus izpēte –Būvuzraudzība objektam “Alkšņu ielas ūdensvada un kanalizācijas izbūve posmā no Dārza ielas līdz Naglenes ielai”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

60 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājums

Būvprojekts