Tirgus izpēte:

ID Nr.GNP/2020/TI/38

Nosaukums: Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšana.

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401

2.

Iepirkuma priekšmets

Nekustamā īpašuma tirgus vērtējums

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2020.gads

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada administratīvā teritorija

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu līguma darbības laikā, tajā skaitā visas administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas un transporta izmaksas

7.

Samaksas kārtība

Rēķina apmaksa 30 dienu laikā

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Anita Deksne

Īpašumu pārraudzības nodaļas galvenā zemes lietu speciāliste,

tel.64474919

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendents ir sertificēta persona nekustamā īpašuma vērtēšanā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2020.gada 5.jūnija plkst.12.00, personīgi (Gulbenes novada pašvaldības ēkā novietotajā pastkastē ar uzrakstu “Gulbenes novada pašvaldība”), nosūtot pa pastu ar norādi “Piedāvājums tirgus izpētei “Gulbenes novada pašvaldības nekustamo īpašumu tirgus vērtības noteikšana”” (Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV – 4401) vai elektroniski uz e-pasta adresi:

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

1 nedēļa

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Pieprasīt informāciju no Pasūtītāja, kas saistīta ar pasūtījuma izpildi

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija