Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/46

Nosaukums: Balsošanas platformas “BALSO.GULBENE.LV” izveide

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Balsošanas vietne “BALSO.GULBENE.LV”

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

Divi mēneši no līguma noslēgšanas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada pašvaldība

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Piedāvātajā līgumcenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar līguma saistību izpildi, tajā skaitā visi nodokļi un nodevas, kā arī citas izmaksas līguma kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei

7.

Samaksas kārtība

Pasūtītājs veic samaksu 10 (desmit) darbdienu laikā no nodevuma nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un izpildītāja sagatavotā rēķina saņemšanas dienas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jānis Barinskis, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs mob. tālr.: +371 26467459, e-pasta adrese –

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

E-pastā līdz 09.06.2020.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

60 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Tirgus izpētes noteikumi

Finanšu piedāvājuma veidlapa