Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/50

Nosaukums: Interaktīvas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par veselības veicināšanas tēmām

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Interaktīvas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par veselības veicināšanas tēmām:

Interaktīvas nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem par veselības veicināšanas tēmām;

Interaktīvas nodarbības sākumskolas vecuma bērniem par veselības veicināšanas tēmām.

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No 2020. gada 7.septembra līdz 2020. gada 14.decembrim

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene un Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas tieši un netieši saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu, tajā skaitā visi piemērojamie nodokļi un valsts noteiktie obligātie maksājumi, nodevas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Monika Prokofjeva

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.tml.)

Vismaz viena persona, kura atbilst sekojošām prasībām:

uztura speciālists - iegūta atbilstoša augstākā izglītība, ir pieredze vismaz 5 izglītojošu pasākumu, interaktīvu grupu nodarbību vadīšanā par veselīga uztura tēmu bērniem/ jauniešiem (iesniedz īsu pasākumu aprakstu, kā arī izglītību apliecinošu dokumentu).

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai - paraugs pievienots pielikumā.

Izglītību apliecinoša dokumenta kopija un īss iepriekšējās pieredzes apraksts.

Nodarbību apraksts, tēmas un piedāvātās interaktīvās metodes, bērnu praktiskai iesaistei nodarbībā.

Parakstīts apliecinājums, kas apliecina, ka Pretendents Pakalpojuma izpildei piesaistīs tehniskajā specifikācijā noteiktos speciālistus ar atbilstošu kvalifikāciju (skatīt pie katra pasākuma/aktivitātes apraksta).

Pretendenta parakstīts apliecinājums, kas apliecina speciālistu Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta “Bērnu iestāžu darbinieku un pasākumu organizatoru atbildība” 4. un 5. daļā noteiktajām prasībām (speciālistiem, kas nodrošinās nodarbības bērniem).

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, 319. kab., Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi vai sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz 2020. gada 23. jūlijam (ieskaitot) ar norādi Tirgus izpēte: Interaktīvas nodarbības pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem par veselības veicināšanas tēmām

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Nepieciešamās papildus informācijas saņemšana no Pasūtītāja

Piedāvājuma sagatavošana atbilstoši noteikumu prasībām

Atbilžu sniegšana uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tehniskā specifikācija

Piedāvājuma izvērtēšanas kritēriji

Finanšu piedāvājuma veidlapa