Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/52

Nosaukums: Gulšņu iepirkšana projekta vajadzībām

Vispārīgā informācija

Projekts “Greenways Riga-Pskov” LV-RU-006
Projektu līdzfinansē Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programma 2014.-2020.gadam

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Gulšņi

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

1 mēnesis

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

1500 EUR bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Skaits: 46 gb.

Gulšņi izmērā: 275x 22x18 cm (+/- 1cm)

Impregnēts/ar antiseptiķi piesūcināts gulsnis

Izmaksās jāiekļauj gulšņu nogādāšana līdz glabāšanas vietai Litenes pagasts, Jaunlitenes iela 3, kā arī izkraušanas izmaksas.

7.

Samaksas kārtība

20 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Elīna Strode

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

E-pastā līdz 22.07.2020.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas dienas.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa.

 

gulsni

Gulšņu vizuālais piemērs (bez norādēm).