Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/58

Nosaukums: Vidus ielas topogrāfisko darbu veikšana un plāna sagatavošana

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Vidus ielas topogrāfisko darbu veikšana un plāna sagatavošana

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

45 dienas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā- darba uzdevumā veicamajām darbībām

7.

Samaksas kārtība

Rēķina apmaksa 30 dienu laikā

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu nodaļa, tālr.: 64474913, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

  1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstnieks – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
  2. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, bet ja Pretendents ir nodibināts vēlāk, tā darbības periodā, jābūt pieredzei topogrāfiskās uzmērīšanas pakalpojumu sniegšanā - ir nodrošināta un pasūtītājiem nodota topogrāfiskā uzmērīšana vismaz 3 (trīs) objektos.
  3. Piedāvājumam jāpievieno informācija par objektiem, kuros tika veikta topogrāfiskā uzmērīšana, kā arī jāpievieno vismaz 1 (viena) pozitīva atsauksme no pasūtītāja par norādīto līgumu izpildi.
  4. Pretendenta rīcībā ir jābūt vismaz 1 (vienam) sertificētam mērniekam.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

  1. Finanšu piedāvājums.
  2. Informācija par Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai pieredzi.
  3. Jāpievieno mērnieka sertifikātu kopijas un attiecīgās personas parakstīts apliecinājums par gatavību līguma noslēgšanas gadījumā piedalīties mērniecības darbu veikšanā.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi 221.kab. vai elektroniski uz e-pastu: līdz 2020.gada 31.jūlijam pulksten 13.00 ar norādi – topogrāfija Vidus ielai.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām.

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums un kartogrāfiskais materiāls ar uzmērāmo teritoriju

Topogrāfija