Tirgus izpēte

ID Nr.:GNP/2020/TI/57

Nosaukums: Apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšana OCTA un KASKO polišu iegādē un administrēšanā

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

Apdrošināšanas brokera pakalpojumu sniegšana OCTA un KASKO polišu iegādē un administrēšanā

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

Līdz apdrošināšanas polises spēkā esamībai.

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar Tehniskajā specifikācijā- darba uzdevumā veicamajām darbībām

7.

Samaksas kārtība

Par norēķinu kārtību apdrošināšanas brokeris vienojas ar apdrošinātāju, kas tiks izraudzīts iepirkuma rezultātā, ievērojot, ka atlīdzības apmērs nedrīkst pārsniegt brokera tirgus izpētes piedāvājumā norādīto % (procentuālo) atlīdzību no apdrošināšanas prēmijas bez pievienotās vērtības nodokļa.

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada pašvaldības iepirkumu nodaļa, tālr.: 64474913, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā % (procentuālā) atlīdzība no apdrošināšanas prēmijas bez pievienotās vērtības nodokļa.

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.tml.)

 1. Pretendentam ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstnieks – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
 2. Pretendentam ir tiesības sniegt apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, ko apliecina Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas izsniegts apdrošināšanas brokera sertifikāts.
 3. Pretendentam ir spēkā esošs apdrošināšanas starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums.
 4. Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir sniedzis apdrošināšanas starpniecības (brokera) pakalpojumus 2 (diviem) klientiem, kuriem katram apdrošināto transportlīdzekļu skaits ir ne mazāks kā 30 (trīsdesmit).
 5. Pretendenta pilnvarotajai personai, kas apkalpos Pasūtītāju Iepirkuma līguma izpildes laikā līguma izpildes laikā, iepriekšējos 3 (trīs) gados līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir pieredze OCTA un KASKO apdrošināšanas starpniecībā, t.i., Pretendenta pilnvarotā persona ir sniegusi brokera pakalpojumus vismaz diviem klientiem, kur vismaz vienam klientam apdrošināto transportlīdzekļu skaits ir ne mazāk kā 30 (trīsdesmit).

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

 1. Apdrošināšanas uzraudzības inspekcijas izsniegts spēkā esošs apdrošināšanas brokera sertifikāta kopija. 
 2. Spēkā esošas apdrošināšanas starpnieka profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma kopija.
 3. Informācija par Pretendenta pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai pieredzi veselības apdrošināšanas starpniecībā, norādot klientu nosaukumus, to kontaktinformāciju, pakalpojumu sniegšanas laiku, apdrošināto transportlīdzekļu skaitu, kā arī pievienojot vismaz divas atsauksmes.
 4. Informācija par Pretendenta pilnvarotās personas, kas apkalpos Pasūtītāju iepirkuma līguma izpildes laikā, pēdējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai pieredzi OCTA un KASKO apdrošināšanas starpniecībā, iekļaujot tajā vismaz sekojošo informāciju: klientu nosaukumus, to kontaktinformāciju, pakalpojumus sniegšanas laiku, klientu apdrošināto transportlīdzekļu skaitu, kā arī pievienojot vismaz vienu atsauksmi.
 5. Pretendenta pilnvarotās personas pašrocīgi parakstīts apliecinājums par pieejamību iepirkuma līguma izpildes laikā.
 6. Finanšu piedāvājums, norādot cenu procentos no paredzamās apdrošināšanas līguma summas. Pretendentam jāņem vērā, ka piedāvātās cenas vērtība ir nemainīga visā līguma izpildes laikā.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi 221.kab. vai elektroniski uz e-pastu: līdz 2020.gada 5.augustam pulksten 10.00 ar norādi – OCTA un KASKO brokera pakalpojums.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām.

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tehniskā specifikācija – Darba uzdevums