Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/60

Nosaukums: Trīs būvju nojaukšana

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība, Reģ. nr. 90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

2.

Iepirkuma priekšmets

2.1. Trīs būvju nojaukšana.

2.2. Iepirkuma priekšmets sadalīts 3 (trīs) daļās:

2.2.1. 1.daļa – Būves nojaukšana Jaungulbenes pagastā;

2.2.2. 2.daļa –   Būves nojaukšana Lizuma pagastā;

2.2.3. 3.daļa – Būves nojaukšana Gulbenes pilsētā.

2.3. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu par vienu vai vairākām iepirkuma priekšmeta daļām.

2.4. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu katrā iepirkuma priekšmeta daļā.

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

60 (sešdesmit) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas

4.

Iepirkuma izpildes vieta

  1. “Bajāri 2”, Jaungulbene, Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums 5048 004 0302 001);
  2. “Vanagi”, Lizums, Lizuma pagasts, Gulbenes novads (kadastra apzīmējums 5072 005 0070 001);
  3. Sarkanās pils šķūnis, Parka iela 10, Gulbene, Gulbenes novads (Kadastra apzīmējums 5001 005 0111 002).

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būves/-ju nojaukšanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, ieskaitot paskaidrojuma raksta būves nojaukšanai sagatavošanu, saskaņošanu būvvaldē un, ja nepieciešams citus saskaņojumus, būvju nojaukšanas gaitā radīto atkritumu aizvešana un utilizēšana, teritorijas sakārtošana. Pēc būvju nojaukšanas atjaunot 30 cm zemes auglīgo kārtu. Apliecinājumu par būvju nojaukšanu iesniegšana būvvaldē.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Kristaps Dauksts,

e-pasts: , tālr.: 64471370.

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Katrā daļā noteiktajām prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi” ar ēku būvdarbu vadīšanā nodarbinātu speciālistu.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

11.1. Apliecinājums (pēc tirgus izpētei pievienotās formas);

11.2. Finanšu piedāvājums (pēc tirgus izpētei pievienotās formas).

!!! Finanšu piedāvājumā pretendents norāda piedāvāto līgumcenu tikai par tām daļām, par kurām tas iesniedz piedāvājumu (ja kādā daļā piedāvājumu tas neiesniedz, šo daļu atstāj neaizpildītu vai dzēš).

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumi iesniedzami elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2020.gada 14.augusta plkst. 11.00, ar norādi: “Piedāvājums tirgus izpētei “Trīs būvju nojaukšana, ID Nr. GNP/2020/TI/60”".

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 (trīsdesmit) dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

14.1. Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

14.2. Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

14.3. Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

15.1. Tirgus izpētes vispārīgai informācijai pievienoti 7 (septiņi) pielikumi:

15.1.1. Būvvaldes atzinumi:

15.1.1.1. Būvvaldes atzinums par būves pārbaudi Jaungulbenē;

15.1.1.2. Būvvaldes atzinums par būves pārbaudi Lizumā;

15.1.2. Domes lēmumi par būvju nojaukšanu:

15.1.2.1. Lēmums par būves nojaukšanu Jaungulbenē;

15.1.2.2. Lēmums par būves nojaukšanu Lizumā;

15.1.2.3. Lēmums par būves nojaukšanu Gulbenē;

15.1.3. Iesniedzamo dokumentu formas:

15.1.3.1. Apliecinājums;

15.13.2. Finanšu piedāvājums.