Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/61

Nosaukums: “Dendroloģisko stādījumu topogrāfiskā uzmērīšana un plāna izstrāde”

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Dendroloģisko stādījumu topogrāfiskā uzmērīšana un plāna izstrāde atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa MK noteikumiem Nr.281 ”Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

01.11.2020.-31.10.2021.

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Emzes parks, Emzes iela 4, Gulbene, Gulbenes novads

Kad.Nr. 50010030026 un 50010030041

5.

Pieejamais finansējums

Pakalpojuma līgums tiks slēgts tikai projekta “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā” apstiprināšanas gadījumā (par to informējot pretendentu ne vēlāk kā līdz 31.12.2020)

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar topogrāfiskā plāna izstrādi atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa MK noteikumiem Nr.281, tajā skaitā nepieciešamās informācijas iegūšana un pieprasīšanu, topogrāfisko uzmērīšanu, plāna sagatavošana un saskaņošana institūcijās, transporta izdevumi, apdrošināšanas izdevumi u.c. paredzamie izdevumi kvalitatīva pakalpojuma sniegšanas nodrošināšanai.

Izmaksās jāiekļauj dendroloģisko stādījumu uzmērīšana pēc precīziem dendrologa norādījumiem klātienē (sertificēta dendrologa darbību nodrošina projekta īstenotājs (Pasūtītājs) atsevišķi noslēgta līguma ietvaros)

Topogrāfiskās uzmērīšanas kopējā platība ~ 21 ha.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem un pasūtītājam iesniegtajiem rēķiniem

8.

Atbildīgā persona par izstrādāto tehnisko specifikāciju (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Baiba Kalmane, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja, T: 64473249; e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.tml.)

Pieredze topogrāfisko plānu izstrādē līdzīgiem (parkveida) objektiem - izstrādāts vismaz 1 (viens) standarta tipa topogrāfiskais plāns atbilstoši MK noteikumiem Nr. 281;

Līguma izpildē nodarbināts neatkarīgs sertificēts mērniecības speciālists;

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Finanšu piedāvājums;

Brīvā formā sagatavots pieredzi apliecinošu darbu saraksts;

Speciālista kvalifikāciju apliecinoša sertifikāta kopija vai cita kvalifikāciju apliecinoša izglītības dokumenta kopija.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldībā, iesniedzot elektroniski uz e-pastu: līdz 2020.gada 13.augustam, plkst. 15:00 ar norādi Tirgus izpēte “Dendroloģisko stādījumu topogrāfiskā uzmērīšana un plāna izstrāde”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

31.12.2020.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Teritorijas karte, kur nepieciešams veikt topogrāfisko uzmērīšanu;

Finanšu piedāvājuma veidlapa.