Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/63

Nosaukums: “Koku un krūmu stāva novērtējums un biotopu kopšana Emzes parkā”

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Koku un krūmu stāva novērtējums un biotopu kopšana Emzes parkā

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

01.10.2020.-31.10.2021.

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

Pakalpojuma līgums tiks slēgts tikai projekta “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā” apstiprināšanas gadījumā (par to informējot pretendentu ne vēlāk kā līdz 31.12.2020)

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar biotopu detalizētu novērtējuma izstrādi un biotopu kopšanas pakalpojuma kvalitatīvu nodrošināšanu, tajā skaitā nepieciešamo speciālistu un ekspertu atalgojuma izmaksas, transporta izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, darbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums un tā apkopes izmaksas, fotofiksācijas veikšana biotopu novērtējuma un darba plāna izstrādei u.c. paredzamās izmaksas, kas var rasties pakalpojuma sniegšanas laikā

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem un pasūtītājam iesniegtajiem rēķiniem

8.

Atbildīgā persona par izstrādāto tehnisko specifikāciju (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Baiba Kalmane, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja, T: 64473249; e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.l.)

Atbilstoša pieredze līdzvērtīgu darbu veikšanā vismaz 1 (vienā) objektā - koku novērtējuma detalizēta izstrāde;

Atbilstoša pieredze līdzvērtīgu darbu veikšanā vismaz 1 (vienā) objektā - koku un/vai krūmu kopšana īpaši aizsargājamā dabas teritorijā;

Sertificēts speciālists – dendrologs;

Sertificēts speciālists – arborists (eiropas koku strādnieks) vai cits līdzvērtīgs koku speciālists;

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Finanšu piedāvājums un finanšu piedāvājuma detalizēts izmaksu aprēķins (tāme);

Pieredzi apliecinošu darbu saraksts;

Darbu izpildē iesaistīto speciālistu kvalifikāciju apliecinošs sertifikāts vai cits kvalifikāciju apliecinošs izglītības dokuments;

Līguma izpildē iesaistītā eksperta vai speciālista apliecinājums brīvā formā par piekrišanu līdzdarboties līguma izpildē.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldībā, iesniedzot elektroniski uz e-pastu: līdz 2020.gada 13.augustam plkst. 15:00 ar norādi Tirgus izpēte “Koku novērtējums un biotopu kopšana Emzes parkā”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

31.12.2020.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Darba uzdevums.

Sugu un biotopu aizsardzības jomas eksperta atzinums.

Finanšu piedāvājuma veidlapa.