Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/65

Nosaukums: Peldēšanas nodarbības sirds un asinsvadu slimību profilaksei senioriem un personām ar invaliditāti

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā” Nr. 9.2.4.2/16/I/004

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Peldēšanas nodarbības sirds un asinsvadu slimību profilaksei senioriem un personām ar invaliditāti

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

Līguma izpildes termiņš: no 2020. gada oktobra līdz 2023. gada aprīlim

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Pretendenta pakalpojuma sniegšanas vieta

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

7.

Samaksas kārtība

Samaksa pakalpojuma sniedzējam tiks veikta vienu reizi mēnesī par attiecīgajā mēnesī sniegtajiem pakalpojumiem, 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas. Atbilstoši faktiskajam nodarbību apmeklējumam.

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Monika Prokofjeva, projektu vadītāja

tālr. 64473229

e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.tml.)

Atbilstoši tehniskajai specifikācijai

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai - paraugs pievienots pielikumā

Sporta speciālista kvalifikācijas sertifikāta kopija, kas apliecina, ka tam ir tiesības vadīt peldēšanas vai ūdens aerobikas nodarbības

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Klātienē, iesniedzot piedāvājumu Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 319.kabinetā vai elektroniski, iesūtot piedāvājumu e-pastā:

Termiņš: 2020. gada 3. septembris.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Nepieciešamās papildus informācijas saņemšana no Pasūtītāja

Piedāvājuma sagatavošana atbilstoši noteikumu prasībām

Atbilžu sniegšana uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma veidlapa