Drukāt

Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/67

Nosaukums: Bezkontakta infrasarkano staru termometru piegāde

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Bezkontakta infrasarkano staru termometru piegāde

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

2 dienas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Cenā jāiekļauj visas ar tehniskajā specifikācijā un tehniskajā piedāvājumā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas (personāla izmaksas, piegāde, transporta pakalpojumi u.c.)

7.

Samaksas kārtība

20 dienu laikā pēc rēķina saņemšanas.

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu nodaļa, tālr.: 64474913, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums ar zemāko cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

-

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Tehniskais piedāvājums;

Finanšu piedāvājums.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, LV-4401, iesniedzot personīgi 221.kab. vai elektroniski uz e-pastu: līdz 2020.gada 28.augustam pulksten 14.00 ar norādi – termokameras piegāde.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas dienas.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums (forma);

Finanšu piedāvājuma veidlapa.