Tirgus izpēte ID Nr.: GNP/2020/TI/68

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvprojekta “RAŽOŠANAS / NOLIKTAVAS ĒKAS AR BIROJA TELPĀM BŪVNIECĪBA LIZUMĀ” būvekspertīze

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

20+5 dienas

4.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas ar ekspertīzi saistītās izmaksas

5.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.

6.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis

26467459

7.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

8.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Būvkomersants, kurš nodarbina būvspeciālistus ar patstāvīgās prakses tiesībām būvekspertīzes veikšanā. Pretendenta rīcībā ir vismaz speciālists arhitektūras risinājumu ekspertīzes veikšanā un speciālists būvkonstrukciju ekspertīzes veikšanā.

9.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums.

Speciālistu saraksts, kas veiks ekspertīzi.

10.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Veicama elektroniski, piedāvājumus iesūtot e-pastā:   līdz 04.09.2020 14:00.

11.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas dienas.

12.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

13.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa

Darba uzdevuma apraksts

Projektēšanas uzdevums

Būvprojekta vispārīgā daļa: V317_Gulbene_Pinkas_GP_AR_2020_08_28.pdf