Tirgus izpēte

ID Nr.: GNPLPP/2020/TI/1

Nosaukums: Būvuzraudzība objektam “Asarupes ūdenstilpnes regulatora pārbūvei Gulbenes novada Līgo pagastā”

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvalde,

Krasta iela 12, Līgo, Līgo pagasts,Gulbenes nov., LV-4421

Tālrunis: 26387967

e-pasts:

2.

Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība objektam “ Asarupes ūdenstilpnes regulatora pārbūvei Gulbenes novada Līgo pagastā”

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2020.gada 30.novembris

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Asarupes ūdenstilpne, Līgo pagasts, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu, transportu un visām citām nepieciešamajām darbībām, darbu izpildei.

7.

Samaksas kārtība

30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā un rēķina saņemšanas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Uldis Doņuks

Gulbenes novada Līgo pagasta pārvaldes vadītājs

tel.nr. 26387967

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendents, kam ir attiecīgo sfēru būvuzraudzības sertifikāts.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums

Pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), norādot informāciju par pieredzi līdzīgu darbu veikšanā pēdējo 3 gadu laikā

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Sūtot elektroniski uz e-pastu: līdz 2020.gada 9.septembrim ar norādi: Tirgus izpēte –Būvuzraudzība objektam “Asarupes ūdenstilpnes regulatora pārbūvei Gulbenes novada Līgo pagastā”, vai nosūtīt pa pastu uz adresi- Līgo pagasta pārvalde,Krasta iela12, Līgo, Gulbenes novads, LV4421.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

60 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Būvprojekts

Finanšu piedāvājums