Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/70

Nosaukums: Mūzikas terapijas nodarbības sociālās aprūpes centros

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā”, Nr. 9.2.4.2/16/I/004

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Mūzikas terapijas nodarbības sociālās aprūpes centros

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No 2020. gada oktobrim līdz 2021. gada augustam.

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs “Siltais”: Siltais, Līgo pagasts, Gulbenes novads

Gulbenes novada sociālās aprūpes centra “Siltais” struktūrvienība "Dzērves", Daukstu pagasts, Gulbenes novads

Gulbenes novada sociālās aprūpes centrs „Jaungulbenes Alejas": Jaungulbenes pagasts, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas tieši un netieši saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu, tajā skaitā visi piemērojamie nodokļi un valsts noteiktie obligātie maksājumi, nodevas pakalpojuma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Monika Prokofjeva

Projektu vadītāja

64473229

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.tml.)

Vismaz viena persona, kura atbilst sekojošām prasībām:

Mg. veselības aprūpē, mākslas terapeits mūzikas terapijā

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Finanšu piedāvājums atbilstoši veidlapai - paraugs pievienots pielikumā.

Izglītību apliecinoša dokumenta kopija.

Sertifikāta kopija.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Klātienē, iesniedzot piedāvājumu Gulbenes novada pašvaldībā Ābeļu ielā 2, Gulbenē, 319.kabinetā vai elektroniski, iesūtot piedāvājumu e-pastā:

Termiņš: 2020. gada 21. septembris.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Nepieciešamās papildus informācijas saņemšana no Pasūtītāja

Piedāvājuma sagatavošana atbilstoši noteikumu prasībām

Atbilžu sniegšana uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājuma veidlapa