ID Nr.: GNTPP-2020/1

Nosaukums: “Grants piegāde un izlīdzināšana pašvaldības autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanai (bedru un iesēdumu labošanai) Tirzas pagastā”

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde

2.

Iepirkuma priekšmets

Sagatavotas grants 70 m3 un dabīgas grants 280 m3 piegāde un izlīdzināšana

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2020.gada 31.oktobris

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Autoceļi:

Nr. 13-5 Avotkalns-Zemītes-Druvāni

Nr. 13-11 Alejas-Strautmaļi

Nr. 13-13 Muiža-Ziemeļi

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Grants materiāls, piegāde un izlīdzināšana

7.

Samaksas kārtība

30 dienas no pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs Česlovs Barkovskis, mob.t. 26954826,

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.l.)

-

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde,

“Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424, iesniedzot personīgi (lietvedei), nosūtot pa pastu vai elektroniski uz e-pastu:  līdz 2020.gada 25.septembrim pulksten 14.00

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Autoceļu posmu apskate.

Saņemt atbildes uz interesējošiem, tirgus izpēti saistītiem jautājumiem;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tehniskā specifikācija

Finansu piedāvājuma veidlapa