Tirgus izpēte

ID Nr.GNP/2020/TI/72

Nosaukums: Druvienas pamatskolas ēkas zāles griestu atslogošana

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Druvienas pamatskolas ēkas zāles griestu atslogošana

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

10 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas

4.

 Līguma izpildes vieta

“Pamatskola”, Druviena, Druvienas pag., Gulbenes nov.

5.

Pieejamais finansējums

5000   EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Izmaksās iekļauj visus būvdarbus, būvniecības vadību un organizēšanu, darbu izpildei nepieciešamos materiālus un iekārtas, to piegādi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā no darba pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Ligita Gāgane, Gulbenes novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītāja, mobilais tālrunis: 64474913,64473207, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

1) finanšu piedāvājums, kas noformēts atbilstoši pielikumā pievienotajai formai

2) būvniecības izmaksu tāme

11.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājums jāiesniedz līdz 2020.gada 14.oktobra pulksten 16.00, nosūtot to uz e-pasta adresi , vai iesniedzot personīgi Gulbenes novada pašvaldība Iepirkumu nodaļā, 222.kab., Ābeļu ielā 2, Gulbenē

12.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

13.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Darbu apjomi,

Finanšu piedāvājuma forma