Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/20.20/TI/73

Nosaukums: Par Gulbenes novada Pašvaldības policijas darbinieku formas tērpu aprīkojuma iegādi

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada Pašvaldības policija

2.

 Iepirkuma priekšmets

Gulbenes novada Pašvaldības policijas darbinieku formas tērpa aprīkojums

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

30 (trīsdesmit) dienas no līguma parakstīšanas dienas

4.

Iepirkuma izpildes vieta

Rīgas iela 65, Gulbene, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Piegādes izmaksas līdz pasūtītāja norādītajai adresei

7.

Samaksas kārtība

Pārskaitījuma veidā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Mārtiņš Didrihsons-Linards,

Gulbenes novada Pašvaldības policijas priekšnieks,

t. 26367123, 

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena, atbilstoši tehniskās specifikācijas prasībām

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.l.)

-

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Tehniskais piedāvājums;

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

E–pasts: , līdz 2020.gada 22.oktobrim plkst.17:00

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 (trīsdesmit) dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objektta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tehniskā specifikācija