Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/74

Nosaukums: Projekta informatīvā materiāla dizaina izstrāde un maketa sagatavošana projekta “Parki bez robežām” (ParksWithoutBorders) LV-RU-023 ietvaros

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Projekta informatīvā materiāla dizaina izstrāde un maketa sagatavošana

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

Aptuveni 3 mēneši (vienojoties par koncepta sarežģītību un nepieciešamo papildinformāciju)

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

-

5.

Pieejamais finansējums

Aptuveni 3000 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Vismaz 2 klātienes vai tiešsaistes tikšanās koncepcijas, dizaina risinājumu un ideju apspriešanai.

Visas izmaksas, kas nepieciešamas informatīvā materiāla maketa sagatavošanai, lai tas būtu gatavs drukāšanai.

7.

Samaksas kārtība

2 daļās:

20% pēc dizaina daļas (idejas un koncepcijas) apstiprināšanas
80% pēc pilnīga maketa pabeigšanas

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Elīna Strode,

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

Tel. 64473249 vai mob. 27752876

e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Iepriekšēja pieredze maketēšanā/ grafiskajā dizainā. Jāiesniedz vismaz 2 iepriekš izstrādātu informatīvo materiālu (bukleti, avīzes, žurnāli u.c) paraugi.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Jāiesniedz vismaz 2 iepriekš izstrādātu informatīvo materiālu (bukleti, avīzes, žurnāli u.c) paraugi.

Finanšu piedāvājums.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Uz e-pastu:
Termiņš: 02.11.2020. plkst. 16.00

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

1 mēnesis no iesniegšanas brīža

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Saņemt visu nepieciešamo informāciju no pasūtītāja, kas nepieciešama materiāla sagatavošanai.

15.

Pielikumā

Darba uzdevums

Finanšu piedāvājuma veidlapa.