Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/75

Nosaukums: Ziemassvētku rotājumu - virteņu piegāde

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov.

Reģ. nr. 90009116327

2.

 Iepirkuma priekšmets

Ziemassvētku rotājumu - virteņu piegāde

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

23.11.2020.

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene

5.

Pieejamais finansējums

EUR 3900 bez PVN

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas preču ražošanu un piegādi

7.

Samaksas kārtība

Samaksa tiek veikta 30 dienu laikā pēc pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas un rēķina iesniegšanas dienas.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Laima Šmite-Ūdre, Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas ainavu arhitekte, tālr. 64473243, e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko cenu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam ir jābūt reģistrētam Komercreģistrā vai, ja pretendents ir ārvalstnieks – reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Tehniskais piedāvājums

Finanšu piedāvājums

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Elektroniski uz e-pastu: līdz 2020.gada 25.oktobrim ar norādi – Ziemassvētku rotājumi

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no iesniegšanas dienas.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām.

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapa.

Tehniskā specifikācija.