Tirgus izpēte. ID Nr.: GNTPP-2020/2

Nosaukums: “Koku vainagu kopšana un zaru utilizācija – Tirzas pagasta Novadnieku birzī un Kancēna kapos”

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde

2.

Iepirkuma priekšmets

1.      14 (četrpadsmit) koku vainagu kopšana un zaru utilizācija Novadnieku birzī

2.      33 (trīsdesmit trīs) koku vainagu kopšana un  zaru utilizācija Kancēna kapos

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2020.gada 10.decembris 

4.

Iepirkuma izpildes vieta

 1.        Novadnieku birzs, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424 (nekustamais īpašums “Novadnieku birzs”, ar kadastra numuru 5094 004 0273)

2.         Tirzas Kancēna kapi, “Kancēns”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424 (nekustamais īpašums “Kapsēta”, ar kadastra numuru 5094 006 0020)

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Transports, degviela, iekārtu noma, teritorijas sakopšana pēc darbu veikšanas, zaru un koksnes atlikumu utilizācija, individuālie darba aizsardzības līdzekļi

7.

Samaksas kārtība

30 dienas no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs Česlovs Barkovskis, mob.t. 26954826,

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.l.)

Darbus veic vismaz 2 (divi) kokkopji - arboristi (koku kopšanas speciālisti), kuriem ir atbilstošas kvalifikācijas apliecība

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

1)         Finanšu piedāvājums (pēc 2. Pielikuma veidlapas);

2)         Kokkopja-arborista apliecību kopijas.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde,

“Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424, iesniedzot personīgi (lietvedei), nosūtot pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar elektronisko parakstu vai skenētu) uz e-pastu:  līdz 2020.gada 30.oktobrim pulksten 14.00

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Darbu veikšanas vietu un kopjamo koku apskate.

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums