Tirgus izpēte. ID Nr.: GNTPP-2020/3

Nosaukums: “Logu piegāde un nomaiņa dzīvojamās mājas “Virānes skola” dzīvoklim Nr.4, Tirzas pag., Gulbenes nov.”

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde

Reģ. Nr. 90011483147

„Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pag., Gulbenes nov., LV-4424

2.

Iepirkuma priekšmets

6 (sešu) PVC logu  demontāža, jaunu logu piegāde, montāža, apdare un būvgružu utilizācija dzīvojamās mājas “Virānes skola” dzīvoklim Nr.4, Tirzas pag., Gulbenes nov.

3.

Iepirkuma izpildes termiņš

2020.gada 10.decembris  

4.

Iepirkuma izpildes vieta

 Pašvaldības daudzdzīvokļu dzīvojamā māja “Virānes skola” Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424 – dzīvoklis Nr. 4.

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Transports, degviela, iekārtu un darbarīku noma, teritorijas sakopšana pēc darbu veikšanas

7.

Samaksas kārtība

30 dienas no darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas

8.

Tirgus izpētes veicējs (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvaldes vadītājs Česlovs Barkovskis, mob.t. 26954826,

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji (zemākā cena vai saimnnieciski visizdevīgākais piedāvājums)

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.l.)

-

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Finanšu piedāvājums

Tehniskā specifikācija

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada Tirzas pagasta pārvalde,

“Biedrības nams”, Tirza, Tirzas pagasts, Gulbenes novads, LV-4424, iesniedzot personīgi (lietvedei), nosūtot pa pastu vai elektroniski (parakstītu ar elektronisko parakstu vai skenētu) uz e-pastu:  līdz 2020.gada 2.novembrim pulksten 14.00

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

Darbu veikšanas vietas apskate.

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumu atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tehniskā specifikācija (Pielikums Nr. 1);

Finanšu piedāvājuma veidlapa (Pielikums Nr. 2).