Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/76

Nosaukums: Būvuzraudzība ceļa “Liepulejas – Dālderi – Stāķi” posma pārbūvei

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība,

Reģ.Nr.90009116327

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401

Tālrunis: 64497710

e-pasts:

2.

 Iepirkuma priekšmets

Būvuzraudzība ceļa “Liepulejas – Dālderi – Stāķi” posma pārbūvei

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

Līdz 04.06.2021, no būvdarbu uzsākšanas līdz objektu nodošanai ekspluatācijā

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbenes novads, Stradu pagasts

5.

Pieejamais finansējums

-

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzības veikšanu un dokumentu sagatavošanu, saskaņošanu, t.sk. darbs, materiāli un mehānismi, fotodokumentēšanas veikšana, transporta izdevumi, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevuma izpildi

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem ikmēneša darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Jānis Barinskis, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs

; tel. 26467459

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

Pretendentam jābūt reģistrētam būvkomersantu reģistrā ceļu būvdarbu būvuzraudzības sfērā;

Pretendenta rīcībā jābūt sertificētam speciālistam ceļu būvdarbu būvuzraudzībā

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

Finanšu piedāvājums (paraugs pievienots pielikumā)

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Gulbenes novada pašvaldība, sūtot elektroniski uz e-pastu:  līdz 2020. gada 27.novembrim (ieskaitot) ar norādi Piedāvājums „Būvuzraudzība ceļa “Liepulejas – Dālderi – Stāķi” posma pārbūvei”

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu atbilstības atlasei, pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

Finanšu piedāvājuma veidlapas paraugs;

Darba uzdevums;

Objekta tehniskā dokumentācija:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/46084