Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/80

Nosaukums: Emzes parka taciņu ap Emzes dīķi atjaunošanas būvuzraudzība (Latvijas vides aizsardzības fonda (LVAF) izsludinātā projektu konkursa 2021.gadam aktivitātes " Sugu un biotopu stāvokļa uzlabošanas pasākumi" ietvaros)

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Emzes parka taciņu ap Emzes dīķi atjaunošanas būvuzraudzība

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

No būvniecības līguma noslēgšanas brīža līdz pieņemšanai ekspluatācijā

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Emzes iela 4, Gulbene, Gulbenes novads.

5.

Pieejamais finansējums

Aptuveni 600 EUR

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar būvuzraudzības darbu veikšanu un dokumentu sagatavošanu, objekta apsekošanu, profesionālās darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšana, u.c. izdevumi, kas saistīti ar uzdevumu izpildi.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas – nodošanas aktiem/ atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Elīna Strode,

Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja

Tel. 64473249 vai mob. 27752876

e-pasts:

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

- Pretendentam nav pasludināts pretendents maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), nav apturēta tā saimnieciskā darbība, vai pretendents netiek likvidēts.

- Pretendentam Latvijā nav nodokļu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150euro.

- Pretendentam jānodrošina sertificēta persona attiecīgā jomā.

11.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

- Finanšu piedāvājums

- Pretendenta pieredzes apraksts (brīvā formā), norādot informāciju par pieredzi vismaz 2 līdzīgu darbu (piemēram, ceļu, laukumu, taku, parku būvuzraudzību) veikšanā pēdējo 3 gadu laikā

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Uz e-pastu:

Termiņš: 17.12.2020.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

4 mēneši no iesniegšanas brīža. Līgums slēgšanas iespēja tiks izskatīta tikai projekta pieteikuma apstiprināšanas gadījumā.

Iespējams, ka projekta apstiprināšanas gadījumā pasūtītājs organizēs atkārtotu tirgus izpēti.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

15.

Pielikumā

- Finanšu piedāvāju veidlapa

- Projektēšanas uzdevums ar pielikumiem Nr.1, 2, 3, 4, 5 informācijai par plānotajiem darbiem un to apjomu.