Tirgus izpēte

ID Nr.: GNP/2020/TI/81

Nosaukums: Web kameru un austiņu piegāde

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Web kameru un austiņu piegāde

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

30 dienu laikā no līguma parakstīšanas dienas

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads.

5.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Preču un to piegādes izmaksas līdz 4.punktā norādītajai adresei

6.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā pēc abu pušu parakstīta preču pieņemšanas-nodošanas akta un attiecīga rēķina saņemšanas

7.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Renārs Biezais,

Informācijas tehnoloģiju kompetences centrs

Tel. 26558220

e-pasts:

8.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Zemākā cena par atbilstošu pretendenta piedāvājumu

9.

Piedāvājuma derīguma termiņš

 30 dienas no piedāvājuma iesniegšanas dienas

10.

Lai pretendents piedalītos tirgus izpētē, jāiesniedz šādi dokumenti

- Tehniskais piedāvājums (1.pielikums)

- Finanšu piedāvājums (2.pielikums)

11.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Uz e-pastu: 

Termiņš: 18.12.2020.

12.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai

13.

Pielikumā

Tehniskās specifikācijas - tehniskais piedāvājums (1.pielikums);

Finanšu piedāvājums (2.pielikums).