Tirgus izpēte ID Nr.: GNP/2021/TI/2

Nosaukums: “Meža kopšanas darbi dabas piemineklī “Emzes parks””

Vispārīgā informācija

1.

Iestāde

Gulbenes novada pašvaldība

2.

 Iepirkuma priekšmets

Meža kopšanas darbi dabas piemineklī “Emzes parks”

3.

 Iepirkuma izpildes termiņš

01.07.2021.-30.11.2021.

4.

 Iepirkuma izpildes vieta

Gulbene, Gulbenes novads

5.

Pieejamais finansējums

Pakalpojuma līgums ar izraudzīto pretendentu tiks slēgts tikai projekta “Biotopu apsaimniekošanas pasākumu ieviešana Emzes parkā-2.kārta” apstiprināšanas gadījumā (par to informējot pretendentu ne vēlāk kā līdz 31.03.2021.).

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar meža kopšanas darbu pakalpojuma kvalitatīvu nodrošināšanu, tajā skaitā nepieciešamo speciālistu atalgojuma izmaksas, transporta izmaksas nokļūšanai objektā, degvielas izmaksas, apdrošināšanas izmaksas, darba aizsardzības prasību nodrošināšana, darbu veikšanai nepieciešamais aprīkojums un tā apkopes izmaksas u.c. tiešās un netiešās izmaksas, kas var rasties pakalpojuma sniegšanas laikā, un saistītas ar pakalpojuma pilnīgu nodrošināšanu.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem darbu pieņemšanas-nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem un pasūtītājam iesniegtajiem rēķiniem

8.

Kontaktpersona par tirgus izpētē iekļautajiem nosacījumiem, t.sk. darba uzdevumu u.tml. (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts)

Baiba Kalmane, Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas projektu vadītāja, T: 64473249; e-pasts: .

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu.

10.

Pretendentu atlases kritēriji (Prasības pretendenta kvalifikācijai, profesionālās darbības veikšanai, u.t.l.)

1)     Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pieredze vismaz 2 (divos) objektos, kur veikti meža kopšanas darbi ar motorzāģi/-iem;

2)     Pretendents darbu izpildē nodrošina vismaz divus speciālistus, kuriem ir derīgas apliecības darbam ar motorzāģi.

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

 1) Finanšu piedāvājums (pēc pielikuma 3.pielikumā pievienotās formas);

 2) 10.punktā noteikto pieredzi apliecinošu darbu saraksts (pēc pielikuma 2.pielikumā pievienotās formas);

 3) Vismaz 2 (divu) speciālistu, kuri nodrošinās līguma izpildi, normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā, kvalifikāciju apliecinošu licencētas izglītības iestādes izsniegtu derīgu apliecību darbam ar motorzāģi, kopijas.

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumi iesniedzami elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 19.janvārim (ieskaitot), ar norādi: “Tirgus izpēte “Meža  kopšanas darbi dabas piemineklī “Emzes parks”, ID Nr. GNP/2021/TI/2”.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30.11.2021.

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā (piemēram, objekta apskate, nepieciešamās papildus informācijas saņemšana)

1)     Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

2)     Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

3)     Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

15.

Pielikumā (norāda papildus pievienotos dokumentus, piemēram, tāmes, darbu uzdevumus, tehniskās specifikācijas u.c.)

Tirgus izpētes vispārīgai informācijai pievienoti 4 (četri) pielikumi:

1.     Darba uzdevums

2.     Darbu pieredzes saraksts

3.     Finanšu piedāvājums (veidlapa);

4.     Kartogrāfiskais materiāls kopšanas darbu veikšanai.