ID Nr.: GNP/2021/TI/4

Nosaukums: Trīs metri garas malkas 1450m3 apjomā pārvešanas pakalpojuma nodrošināšana no Stradu pagasta uz Lejasciema pagastu

Vispārīgā informācija

1.

Pasūtītājs

Gulbenes novada pašvaldība

2.

Iepirkuma priekšmets

Trīs metri garas malkas 1450m3 apjomā pārvešanas pakalpojuma nodrošināšana no Stradu pagasta uz Lejasciema pagastu

3.

Izpildes termiņš (grafiks)

3.1. 500m3 malkas jāpārved 2021.gada martā*;

3.2. 950m3 malkas jāpārved 2021.gada maijā*.

*Pārvešana jānodrošina konkrētā mēneša ietvaros (ne ātrāk).

4.

Izpildes vieta

Gulbenes novada teritorija:

4.4.1. adrese no kuras malka jāpārved: “Jaunakas”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads;

4.4.2. adrese uz kuru malka jāpārved: Krasta iela 1A (katlumāja), Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.

5.

Pieejamais finansējums

6.

Izmaksas, kas jāiekļauj cenā

Visas izmaksas, kas saistītas ar malkas pārvešanas pakalpojuma kvalitatīvu nodrošināšanu, tajā skaitā iekraušanas, transportēšanas, izkraušanas, darbaspēka, transporta, degvielas, pakalpojuma izpildei nepieciešamā aprīkojuma izmaksas u.c. tiešās un netiešās izmaksas, kas var rasties pakalpojuma sniegšanas laikā, un ir saistītas ar pakalpojuma pilnīgu nodrošināšanu, pārvedot malku no adreses: “Jaunakas”, Šķieneri, Stradu pagasts, Gulbenes novads, uz adresi: Krasta iela 1A (katlumāja), Lejasciema pagasts, Gulbenes novads.

7.

Samaksas kārtība

30 dienu laikā saskaņā ar pušu parakstītiem mēneša pieņemšanas – nodošanas aktiem/atskaitēm par veiktajiem darbiem.

8.

Pilnvarotā persona no pasūtītāja puses (vārds uzvārds, amats, telefona Nr., e-pasts) tirgus izpētes procedūrā

Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vadītājs Kristaps Dauksts, tālr.: 64471370

9.

Piedāvājuma izvēles kritēriji

Prasībām atbilstošs piedāvājums ar viszemāko piedāvāto cenu.

10.

Pretendentu atlases kritēriji – prasības pakalpojuma sniedzējam

11.

Iesniedzamie dokumenti (dokumenti, kas jāiesniedz pretendentam, lai tas varētu kvalificēties dalībai tirgus izpētē)

Finanšu piedāvājums (pēc pielikuma 1.pielikumā pievienotās formas);

12.

Piedāvājuma iesniegšana (vieta, termiņš, veids)

Piedāvājumi iesniedzami elektroniskā veidā uz e-pastu: līdz 2021.gada 5.februāra pulksten 13.00, ar norādi: “Tirgus izpēte “Trīs metri garas malkas 1450m3 apjomā pārvešanas pakalpojuma nodrošināšana no Stradu pagasta uz Lejasciema pagastu”, ID Nr. GNP/2021/TI/4”.

13.

Piedāvājuma derīguma termiņš

30 dienas

14.

Pretendenta tiesības un pienākumi tirgus izpētes procedūras laikā

Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts;

Sagatavot piedāvājumus atbilstoši noteikumu prasībām;

Sniegt atbildes uz Pasūtītāja pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu pārbaudei, atlasei, atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;

15.

Pielikumā

1.pielikums – Finanšu piedāvājums (forma)